A fost publicata OUG 13 / 2020 pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, in Monitorul Oficial nr. 102 / 11.02.2020.

Ea aduce modificari in legislatia rutiera referitoare la regimul bicicletelor si trotinetelor electrice, si a altor categorii de vehicule care nu erau pana acum expres reglementate de legislatie.

Iată cateva repere:

- Elimina accesul mopedelor pe pistele pentru biciclete;
- Instituie pentru biciclisti obligativitatea purtarii castii cand nu au 16 ani impliniti si se deplaseaza pe partea carosabila, la fel si pentru trotinetisti.
- Da dreptul si chiar obliga trotinetele electrice sa circule pe pistele pentru biciclete.
- Limiteaza la 25 km/h viteza admisa pentru trotinetele electrice, dar admite si cele mari, cu ghidon foarte lat si loc sezand.
Mentine cerinta ca biciclistii sa aiba minim 14 ani impliniti si o impune si conducatorilor de trotinete electrice
- Interzice circulatia pe drumurile publice a oricarui tip de vehicul care nu e special reglementat de legislatia rutiera.trotinete electrice

Text relevant pt biciclete, trotinete electrice si alte vehicule electrice usoare respectiv nemotorizate:
==========================

Având în vedere obiectivul de reducere la jumătate a numărului de decese rezultate din accidente rutiere până în anul 2020, asumat de către România, si ținând seama de:

- lipsa cadrului legislativ în domeniul circulației pe drumurile publice pentru reglementarea categoriei de vehicule, în care, potrivit caracteristicilor tehnice, să poată fi încadrată trotineta electrică, precum și pentru stabilirea unor reguli de circulație aplicabile unui astfel de vehicul;

- tendința actuală de a folosi trotineta electrică în mod curent ca mijloc individual de mobilitate;

- necesitatea prevenirii implicării conducătorilor de trotinete electrice în accidente de circulație;

- prevederile art. 104 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în forma modificată prin Legea nr. 130/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care prevăd un tratament distinct pentru săvârșirea aceleiași fapte (sancționată cu aceeași amendă și aceeași sancțiune contravențională complementară), stabilind criteriul de restrângere a acordării beneficiului reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la pragul limitat de viteză de 70 km/h;

- prevederile art. 118 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în forma modificată prin Legea nr. 152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, care sunt inaplicabile în ceea ce privește reprezentarea legală, fiind de natură a afecta dreptul de reprezentare în fața unei autorități al unui titular de permis de conducere;

- necesitatea eliminării vidului legislativ, de natură a crea o discriminare față de titularul permisului de conducere reținut pentru săvârșirea contravenției privind deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept, raportat la celelalte situații de reținere a permisului de conducere, în sensul reglementării posibilității eliberării unei dovezi înlocuitoare cu drept de a conduce pe o perioadă de 15 zile;

- faptul că neadoptarea de urgență a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecințe grave asupra asigurării unei desfășurări fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, putând fi afectate inclusiv viața și integritatea corporală a persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum și asupra drepturilor legitime ale persoanelor, elemente care vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, punctele 10 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"10. Bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri;

.. . . . . . . . . .

21. Moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;".

2. La articolul 6, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10.1, cu următorul cuprins:

10.1. Trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;

3. La articolul 6, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
25. Pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;

4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 12. -
(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:
a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
b) bicicletele;
c) trotinetele electrice.

(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni și conținut prevăzute de standardele în vigoare.

(3) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condițiile prevăzute prin regulament.

(4) Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice."

5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă.. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

6. La articolul 70, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.

7. La articolul 70, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

8. La articolul 72, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.

9. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 73. -
Regulile pentru circulația pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament.

10. La articolul 74, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 74. -
(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.

11. La articolul 100 alineatul (1), punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

14. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8."

12. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență, coroborat cu art. 14 și 15 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, a interdicțiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și a art. 52 alin. (1) și art. 161 alin. (1) lit. f), g) și r) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a obligațiilor prevăzute la art. 31 lit. a) și art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare."

13. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice.

[...]

Art. II. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. -

(1) Dispozițiile art. I pct. 11-13 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 14 și art. 101 alin. (1) pct. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică conducătorilor de trotinete electrice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, dacă această dată este ulterioară termenului prevăzut la alin. (1).

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Ion Ștefan
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 4 februarie 2020.